62. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde(www.yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

a) Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecektir.

b) Kura sonuçları ve noter onaylı belgeler kura günü internet adresinde ilan edilecektir.

c) Tebligat yerine geçecek ilan, internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur.

d) Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’üncü madde hükümleri dikkate alınır.

A-GENEL ESASLAR:

1- DHY atamaları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.

2- Ataması yapılan veya göreve başlayan DHY’ lilerin atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

3-  DHY kapsamındaki personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar.

4- DHY kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.

5- DHY’ yi tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına başvurabilirler.

6- DHY süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacaktır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.

7- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

8-  Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını;

a) Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar; çalıştıkları kurum amirine veya notere, diğer adaylar notere onaylatacaklar,

b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini onaylatılan tercih formlarıyla birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.

9- Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

10- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

11- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (**)

B-DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) MAZERET DURUMU (EŞ ve SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI:

1- Mazeret nedeniyle atama talebinde bulunanlar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık)   Kurası’ na ilan edilen takvim çerçevesinde başvuracaklardır.

2- Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası başvuru formunu doldurup çıktısını imzalayarak, mazeretlerini belirtir belgeler (*) ile birlikte Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Eksik belge gönderenler, hatalı başvuru formu olanlar ile mazereti uygun görülmeyenler “A-GENEL ESASLAR” a göre kuraya dahil edileceklerdir.

3-Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ilan edilen takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere başvurularını yapacaklardır.

DAHA ÖNCE 3359 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER İÇİN

C)- 43. Madde Kapsamı Mazeret Durumu (6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesinden yararlanmak isteyenlere ait) Kurası Başvuru Esasları:

1-3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-4 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına eklenen 6514 Sayılı Kanunun 43. maddesi “ Ancak beşinci ve altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilecek il merkezi ve il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirenler, tekrar Devlet Hizmeti Yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bu yerlere atanamazlar.” hükmü gereği kapsam dahilindeki adaylar;

a) 2014/6918 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş olan iller (Ek-1 sayılı liste) ile Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan 5. ve 6. grup ilçelere (Ek-2 sayılı liste) bağlı yerleşim yerlerinde evvelce 3359 Sayılı kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olup bu kuraya tabi olanlar PBS üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde başvurabileceklerdir.

2-Başvurusunu yapan adaylar PBS üzerinden alacakları kura başvuru formunun çıktısını imzalayarak, Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Eksik belge gönderenler, hatalı başvuru formu olanlar ile mazeret durumu uygun görülmeyenler “A-GENEL ESASLAR” a göre kuraya dahil edileceklerdir.

3-Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ilan edilen takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere başvurularını yapacaklardır.

-Eş veya Sağlık mazeretine müracaat edenlerden aynı zamanda 43. Madde Mazeret Durumu kapsamında bulunan adaylar istekleri dahilinde her iki mazerete müracaat edebilecekler ve her iki mazerete ait belgelerini yukarıdaki esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.

(*) Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:

a-Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar

1- Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli,

2- Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden Komisyon tarafından alınacaktır, ancak yakın bir tarihte evliliği gerçekleşmiş ve henüz MERNİS’ te evli olduğuna dair kaydı bulunmayanlar noter onaylı evlenme cüzdanı örneği,

3- Eşi, Başasistan veya asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini   gösterir   fakülte   sekreteri   veya   ilgili   başhekimlik   imzalı   belge   göndereceklerdir.

(Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede belirtilmelidir.)

b-Sağlık Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar;

1-Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,

2-Gönderilen sağlık raporu başvuru sahibine ait ise Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi Komisyon tarafından MERNİS üzerinden alınacaktır. Sağlık raporu başvuru sahibinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait ise bu kişilere ait T.C Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuru sahibi tarafından imzalı beyan dilekçesi göndereceklerdir.

(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf

Mal Bildirim Formu

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Durum Belgesi

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)

LÜTFEN DİKKAT!

Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Sağlık Bakanlığı kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.

EK-1

13/10/2014 TARİHLİ VE 2014/6918 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

İLİN ADI BAĞLI OLAN YERLEŞİM YERİ
Adıyaman İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Ağrı İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Ardahan İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Artvin İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Batman İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Bayburt İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Bingöl İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Bitlis İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Diyarbakır İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Elazığ İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Erzincan İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Erzurum İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Gümüşhane İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Hakkari İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Iğdır İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Kahramanmaraş İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Kars İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Malatya İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Mardin İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Muş İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Siirt İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Sivas İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Şanlıurfa İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Şırnak İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Tunceli İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
Van İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

EK-2

KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN SOSYO-EKONOMİK
GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINDA YER ALAN 5. VE 6. GRUP İLÇELER

SIRA İL ADI İLÇE ADI
1 ADANA ALADAĞ
2 ADANA FEKE
3 ADANA KARAİSALI
4 ADANA SAİMBEYLİ
5 ADANA TUFANBEYLİ
6 AFYONKARAHİSAR HOCALAR
7 AKSARAY AĞAÇÖREN
8 AKSARAY GÜLAĞAÇ
9 AMASYA GÖYNÜCEK
10 AMASYA HAMAMÖZÜ
11 AYDIN KARPUZLU
12 BALIKESİR BALYA
13 BALIKESİR KEPSUT
14 BARTIN ULUS
15 BURSA BÜYÜKORHAN
16 ÇANKIRI KIZILIRMAK
17 ÇANKIRI YAPRAKLI
18 ÇORUM BAYAT
19 ÇORUM BOĞAZKALE
20 ÇORUM LAÇİN
21 ÇORUM MECİTÖZÜ
22 ÇORUM ORTAKÖY
23 ÇORUM UĞURLUDAĞ
24 DENİZLİ ÇAMELİ
25 DÜZCE YIĞILCA
26 GAZİANTEP ARABAN
27 GAZİANTEP KARGAMIŞ
28 GAZİANTEP YAVUZELİ
29 GİRESUN ÇAMOLUK
30 GİRESUN ÇANAKCI
31 GİRESUN DERELİ
32 GİRESUN GÜCE
33 GİRESUN YAĞLIDERE
34 HATAY ALTINÖZÜ
35 HATAY HASSA
36 ISPARTA SÜTÇÜLER
37 KARABÜK EFLANİ
38 KARABÜK OVACIK
39 KARAMAN SARIVELİLER
40 KASTAMONU AZDAVAY
41 KASTAMONU DOĞANYURT
42 KASTAMONU HANÖNÜ
43 KASTAMONU İHSANGAZİ
44 KASTAMONU PINARBAŞI
45 KASTAMONU ŞENPAZAR
46 KAYSERİ SARIZ
47 KIRIKKALE SULAKYURT
48 KIRŞEHİR AKÇAKENT
49 KIRŞEHİR AKPINAR
50 KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI
51 KİLİS ELBEYLİ
52 KİLİS MUSABEYLİ
53 KİLİS POLATELİ
54 KONYA AHIRLI
55 KONYA ÇELTİK
56 KONYA HALKAPINAR
57 KONYA TAŞKENT
58 KONYA YUNAK
59 KÜTAHYA ASLANAPA
60 MANİSA SELENDİ
61 NEVŞEHİR ACIGÖL
62 NİĞDE ALTUNHİSAR
63 NİĞDE ÇAMARDI
64 NİĞDE ÇİFTLİK
65 ORDU AKKUŞ
66 ORDU ÇAYBAŞI
67 ORDU GÖLKÖY
68 ORDU GÜRGENTEPE
69 ORDU İKİZCE
70 ORDU KABATAŞ
71 ORDU KORGAN
72 OSMANİYE SUMBAŞ
73 SAMSUN ASARCIK
74 SAMSUN AYVACIK
75 SAMSUN SALIPAZARI
76 SAMSUN VEZİRKÖPRÜ
77 SİNOP DİKMEN
78 SİNOP DURAĞAN
79 SİNOP ERFELEK
80 SİNOP SARAYDÜZÜ
81 TOKAT ALMUS
82 TOKAT ARTOVA
83 TOKAT SULUSARAY
84 TOKAT YEŞİLYURT
85 YOZGAT AYDINCIK
86 YOZGAT ÇEKEREK
87 YOZGAT KADIŞEHRİ
88 YOZGAT SARAYKENT
 62.dönem devlet hizmeti yükümlülüğü
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Bir Cevap Yazın