Millî Savunma Bakanlığından:

GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/2011 tarihli ve 28069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (p) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Disiplin notu: Öğrenciye GATF’de öğrenime başladığında verilen ve her disiplin yılında kaybedilen disiplin not toplamının belli oranlarda diğer yıllara yansıması ile hesaplanan toplam notu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulu; GATF öğrencilerinin disipline aykırı eylemlerini inceler, değerlendirir ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilip edilmeyeceklerini karara bağlar. Aynı zamanda Ceza İnceleme Kurulu olarak görev yapar. GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulu aşağıdaki personelden oluşur;

  1. a) Kurul Başkanı: Öğrenci Alay Komutanı,
  2. b) Üye: Öğrencinin kendi tabur komutanı hariç olmak üzere diğer tabur komutanı,
  3. c) Üye: Öğrencinin kendi bölük komutanı hariç olmak üzere Öğrenci Alay Komutanı tarafından görevlendirilecek iki bölük komutanı,

ç) Üye: Öğrenci Alay Komutanlığı İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Subayı.

(2) Öğrenci Alay Komutanlığı Personel Subayı, GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulunun sekreterlik görevini yerine getirir; ancak Kurulda oy hakkı yoktur. GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulu tarafından, öğrenciyi GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kuruluna veren personelin Kurula katılması gerekli görüldüğü takdirde, bu personel oy hakkı bulunmaksızın Kurula katılır.

(3) Kurul başkanı toplantıya katılamadığında, Kurul başkanlığını en kıdemli üye yürütür.

(4) GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulu; hakkında karar verilmesi gereken öğrencinin; ceza ve ödüllerini, disiplin notunu, GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kuruluna daha önce suçlu veya disiplinsiz sıfatıyla gelip gelmediğini, GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kuruluna sevk tarihine kadar işlemiş olduğu suç ve disiplinsizlikleri arasındaki zaman aralıklarını ve tekrar olup olmadığını, GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kuruluna verilme nedenini ve bunun delillerini inceler.

(5) Hakkında karar verilecek öğrenciyi, öğrencinin bölük komutanını, diğer ilgilileri dinlemek suretiyle;

  1. a) Öğrencinin disiplin notunun mevzuata uygun kırılıp kırılmadığını inceler ve mevzuata uymadığı hallerde gerekli düzeltmeyi yapar.
  2. b) Öğrencinin Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesinin gerekmesi halinde, hakkında işlem yapılmak üzere öğrencinin Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verir. Öğrencinin Yüksek Disiplin Kuruluna sevki gerekmiyorsa, öğrenci uyarılır.

(6) GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulunun toplanma ve çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir.

  1. a) GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulu, Kurul Başkanının emrettiği gün, saat ve yerde toplanır.
  2. b) Kurul; Öğrenci Alay Komutanının, Öğrenci Tabur Komutanının, Bölük Komutanlarının ve Öğrenci Alay Komutanlığı İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Subayının dahil olduğu heyet ile toplanır. Bu üyelerin garnizonda bulunmaması halinde veya hastalık, izin gibi kanuni engelleri bulunduğu takdirde toplantıya vekilleri katılır.
  3. c) Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki oy kabul edilir. Oy verme sırası, en kıdemsiz üyeden başlar ve kıdem sırasıyla devam eder. Kararlar, açık oy ile oy birliği veya oy çokluğu ile verilir. Üyeler oylamada çekimser kalamaz.

(7) GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulu Sekreterinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. a) Kurul Başkanı tarafından verilen emirlere göre kurulun gündemini hazırlar ve üyelere duyurur.
  2. b) Toplantılarda Kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin durumunu takdim eder, öğrencilerin ders durumu hakkında bilgi verir, oturumun tutanağını düzenler, tutanak ve kararların bir nüshasını kurul kararları ile ilgili özel arşivde muhafaza eder, bir nüshasını öğrencinin şahsi dosyasına konulmak üzere tabur komutanlıklarına gönderir, bir nüshasını da GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulu karar dosyasında muhafaza eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kesilememesini” ibaresi “kesilmemesini” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “disiplin tecavüzü ve kabahatlerin” ibaresi “suç ve disiplinsizliklerin” olarak, “GATF Disiplin” ibareleri “GATF Öğrenci Alayı Disiplin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve aynı fıkranın (e) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gerek askeri liselerden gelen, gerekse sivil kaynaklardan alınan öğrencilerin GATF’ye giriş tarihinden itibaren bir ay süre ile yaptırılan intibak eğitimi döneminde askerliğe ve GATF’nin amaçlarına uygun askeri öğrenci niteliğini kazanamadıkları sıralı disiplin amirlerinin ve rehberlik uzmanının kanaat raporu ile belgelenerek, GATF Öğrenci Alayı Disiplin Kurulunun önerisi ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilip, disiplin notu durumuna bakılmaksızın haklarında çıkarılma kararı verilenler,”

“8) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları kesinleşenler,”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/9/2011 28069
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Bir Cevap Yazın