Düzenleme kapsamında aile hekimlerine ihtar puanları verilecek ve ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşmeleri vali tarafından sona erdirilecek. Aile hekimlerine uygulanacak ihtar puan cetveline göre mazeretsiz nöbete gelmeyenlere 20 ihtar puanı verilecek. 5 kez mazeretsiz nöbete gelmeyen aile hekimlerinin sözleşmeleri feshedilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni yeniden düzenledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikte aile hekimliğinin sözleşme, ücretlendirme, kesintiler ve nöbetlerle ilgili yeni uygulamalar yer alıyor.

Yönetmelik aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanları, aile hekimliği uygulamaları kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını, sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esaslarını kapsıyor. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeler, Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkili olacak. Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya halk sağlığı müdürüne devredebilecek. Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki mali yıl olacak. Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmayacak. Yeni birimdeki görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülecek.

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi, çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi, mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev başında bulunulmaması, sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüz seksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi, eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi, menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi, hüküm giyme, gözaltına alınma veya tutuklanma hâlinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması halinde kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği taktirde sözleşmeleri feshedilecek.

Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılacak. İzin, rapor ve bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla Müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dâhil edilecek. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılacak. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin kayıtlı kişiler için; gebeler için (3) katsayısı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı, 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı, 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı, diğer kişiler için (0,79) katsayısı esas alınacak. Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin yüzde 78,5’i, Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin yüzde 113,5’i, ödeme yapılacak. Bin puanın üzerinde kalan puanlar tavan ücretin on binde 5,22’si ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenecek.

KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYANLARA 50 İHTAR PUANI

Düzenleme ile aile hekimlerine aile hekimlerine ceza puanı verilecek. 100 puana ulaşan hekimin sözleşmenin iptal edilecek. Bakanlık tarafından 35 kural belirlendi. İhtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılacak. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilecek. İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, THSK’nın verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık müsteşara itirazda bulunabilecek. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirecek. Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, vali tarafından sona erdirilecek. Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamayacak. Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilecek. İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılacak. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Uygulama kapsamında nöbete mazeretsiz gelen aile hekimine 20 ihtar puanı verilecek. Ayrıca iş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak, tehdit edenlere 20 ve kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamayanlara da 50 puan verilecek. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleyenlere 50 ihtar puanı kesilecek.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ

No. UYGULANACAK İHTARLAR İHTAR PUANLARI
1 Çalışma saatleri planına uymamak 5
2 Afiş ve duyurulan usulüne uygun şekilde asmamak 5
3 Aile sağlığı merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve aile sağlığı merkezi dış tabelalarının usulüne uygun olmaması 5
4 Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek 5
5 Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek 5
6 İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 10
7 Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirmemek 10
8 Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek 10
9 Aile sağlığı merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme için) 10
10 Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak 10
11 Miadı geçmiş ilaç bulundurmak 10
12 Yeşil ve kırmızı reçeteleri bulundurmamak 10
13 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulüne uygun muhafaza altına almamak 10
14 Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak 10
15 Evde sağlık hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10
16 Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10
17 Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 10
18 Aile sağlığı merkezinin asgari fiziki şartlarını ve teknik donanımlarını on gün içinde uygun hale getirmemek (her bir eksiklik içiıı) 10
19 Performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek. 10
20 Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama hızlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, %90’m altına düşürmek 10
21 Miadı geçmiş aşı bulundurmak 15
22 Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20
23 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20
24 Denetimlerde işbirliği yapmamak ve/veya istenilen verileri ibraz etmemek ve/veya gerçek dışı beyanda bulunmak 20
25 Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20
26 Performansa tabi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, %90’ın altına düşürmek 20
27 Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, %90’ın altına düşürmek 20
28 Soğuk zincir kurallarına uymamak veya soğuk zincir kırılmasına sebebiyet vermek 20
29 ilgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak 20
30 Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak 20
31 İş arkadaşlarına veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da tehdit etmek 20
32 Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek 20
33 Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50
34 Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50
35 Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 50

Medimagazin

Yönetmelik Tam Metni İçin Tıklayın

1 YORUM

  1. Günde 20 30 hasta bakan aile hekimlerinin dertleri bi türlü bitemedi ya günde 350 400 hasta bakan acil servis hekimlerinin dertlerine ne zaman gelinicek saçma sapan işlerle uğraşmayın elinizi taşın altına koyun ve Türkiye nin asıl problemi olan acil servislere bir çözüm bulun.

    • Acil Servis kaosunu yaratan ,konu yıllardır iktidar ve bakanlığın özel bilinçli tutumudur..hastanelerdeki yığılımı önlemek için sadece 4 şey yeterli gerekiyor 1. Tacizin,Şiddetin olduğu yerde hizmetin durdurulucağını halka duyurmak ve bunu uygulamak 2. Acil görmediği hastaya hekimin muayene dahi yapmama yetkisinin vurgulanması;acili gereksiz yere meşgul edenlere bakılmayacağını halka işlemek.. 3.hastane içindeki hasta hakları birimini kesin anlamda kaldırmak 4.(belki de en önemlisi) UZMAN POLİKLİNİKLERİNDEKİ YAPILANMAYI YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİYLE DESTEKLEMEK;P OLİKLİNİKLERDEKİ 2. BASAMAK HİZMET KALİTESİNİ UZMAN HEKİMLERE KENDİ EKİPLERİYLE,ARAÇ GEREÇLERİYLE İSTEDİĞİ GİBİ ÇALIŞMA SERBETİSİ VERMEK…KRONİK HASTALIKLARIN UZMANLARCA ZAMANINDA TEDAVİ GÖRMEMESİ,İNSANLARIN CANHIRAŞ VE BİÇARE OLARAK ACİLLERE GİTMESİNE NEDEN OLMAKTADIR

    • GÜNDE 350-400 HASTA BAKMANIZIN NEDENİ MESLEKTAŞINIZ ( EĞER MESLEK BİLİNCİNİZ VARSA ) OLAN AİLE HEKİMLERİ DEĞİL. SADECE BİR TEK AKILCI DEĞİŞİKLİKLE SORUNUNUZ ÇÖZÜLEBİLECEKKEN BU ÇÖZÜMÜ GETİRMEYEN SB VE SİZLERİN HAK ARAMAYI BİLMEMENİZDENDİR. AH NİN HASTA BAKMAK DIŞINDA 100 KALEM DAHA İŞİNİN OLDUĞUNU TARTIŞMAYACAM BİLE . BAKANLIK ACİLE GELEN HASTALAR MUAYENE OLDUKTAN SONRA SİZLERE SİSTEM ÜZERİNDEN ACİL VEYA ACİL DEĞİL İBARESİ GİRMENİZE YETKİ VERSİN VE SGK ACİL OLMAYAN HASTADAN NORMAL POLİKLİNİK VE LAB. ÜCRETLENDİRMESİNİ YAPSIN BU BİLE HASTA SAYINIZI YARIYA İNDİRİR . AKLINI KULLANAN İÇİN YÜZLERCE ÇÖZÜM VAR,BEN SADECE BİRİNİ SAYDIM , AMA ÇÖZÜM MESLEKTAŞLARINIZA SALDIRMAK DEĞİL HAK ARAYANIN YANINDA DURMAK.SİZLER HAKKINIZI ARAYIN BİZ SİZİNDE YANINIZDA DURURUZ, SAYGILARIMLA…Uzm.Dr.M.Kemal SELÇUK

  2. (!!) hekimler direkt valiye bağımlı..mesleki Puanlarını vali verecekmiş ….Hekimlerin yaptığı mesleki işlerde hukuken,Vali,bilirkişi olamaz..…Öyleyse hekimler hemen harekete geçerek bu konuyu idare mahkemesine taşısın..Ayrıca,.Kalp krizi geçirme riski sağlık ocağında,okullara göre çok daha fazla..bence valiler sağlık ocaklarında pek görünmesin

Bir Cevap Yazın