Türk Tabipleri Birliği Heyeti 18 Mayıs 2016 günü Türkiye sağlık ortamında öne çıkan konuları görüşmek üzere Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu Sağlık Bakanlığı’nda ziyaret etti. Görüşmede hekimleri, sağlık çalışanlarını ve aldıkları sağlık hizmeti yönünden yurttaşları ilgilendiren pek çok konu ele alındı.

Heyette, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Filiz Ünal, Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy yer aldı. Görüşmede Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken eşlik etti.

Görüşmede ana başlıklarıyla konuşulan konular şöyle:

Emekli Hekimlerin Durumu

Sağlık Bakanlığı’nın emekli hekimlerin durumu ile ilgili iyileştirme çabası içinde olmasından memnuniyet dile getirilirken, TTB’nin bu konuda yıllardır yürüttüğü çalışmalar ve özlük haklarını iyileştirmeye yönelik olarak hazırladığı yasa teklifi hakkında bilgi verildi. Geçtiğimiz 14 Mart döneminde “müjde” olarak aktarılan emekli maaşlarındaki iyileştirmelerin henüz gerçekleştirilmemiş olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. Sağlık Torba Yasa Taslağı’na yansıyan iyileştirmenin yetersiz olduğu ve özel sektörde çalışan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarını kapsamadığı belirtilirken, bu kapsamın genişletilmesi yönündeki beklenti aktarıldı.

Yıpranma Payı (Fiili Hizmet Zammı)

Sağlık meslek örgütlerinin fiili hizmet zammı konusunda hazırladığı yasa teklifi ve bu konudaki beklentiler dile getirildi. Kamuoyuna taslak olarak yansıyan Sağlık Torba Yasası’ndaki biçimiyle yıpranma payının sadece nöbet tutmaya indirgenmiş ve yetersiz olduğu, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamadığı kaydedildi.

Aylık Ücretler

Hekimlerin üzerindeki performans baskısının azaltılması gerektiği, aylık ücretin hiç değilse %80’lik bölümünün güvenceli hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

İcap Nöbetleri

İcap nöbetlerinde süregelen sorunlar, branşında tek olan hekimlere yaptırılmakta olan 7/24 nöbetler konusunda TTB’nin çalışması sunuldu. İnsan hakları ve çalışma yasaları ile bağdaşmaz biçimde, bir hekimin sürekli görevli hale getirilmesinin kabul edilemez olduğu ve bir an önce bu yükümlülüğün kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, konuyu anladığını, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyu çözmekle yükümlü olduğunu ve çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Fakültelerde ve eğitim araştırma hastanelerinde icap nöbet ücretlerinin Maliye Bakanlığı’nın tebliği ile artık ödenmediği oysa icapçılığın bir ilave çalışma olduğu, bu durumun düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın da katkı vermesi beklentisi aktarıldı.

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye dönük caydırıcı tedbirler alma çabasının desteklendiği dile getirildi. Ancak, yasa teklifinde yer aldığı gibi, ceza artırımına gitmek yerine konunun sadece tutuklamaya indirgenmiş olmasının hekimler ve sağlık çalışanlarınca yetersiz bulunduğu belirtildi. Sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran, hedef haline getiren tüm uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Dr. Kamil Furtun’un katledilmesi

Dr. Kamil Furtun’un geçtiğimiz yıl 29 Mayıs’ta öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçmesine, öldürülmesine giden süreçte pek çok ihmal bulunduğuna dair somut kanıtlar olmasına karşın, halen hiçbir idari tasarrufta bulunulmamış olmasının, hakkında ihmal iddiası olan idarecilerin dahi halen görevlerine devam ediyor olmasının hekimleri son derece rencide ettiği ve bu konuda somut adımlar beklendiği aktarıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bu üniversitenin yapılanması ve ortak kullanım protokolü imzalanan 55 eğitim araştırma hastanesi konusunda hekimlerin kaygıları ile TTB’nin görüş ve beklentileri aktarıldı. Yeni torba yasa tasarısında ortak kullanım protokolü imzalanan hastanelere getirilen düzenlemeler, eğitim faaliyetlerine yapılan ödemelerde kısıtlamaya gidilmesi, öğretim üyelerine nöbet getirilmesi, vakıf üniversiteleri ile devlet ve özel hastaneler arasında işbirliği yapılmasının önünün açılması başlıklarındaki itirazlar dile getirildi.

Yine Sağlık Bilimleri Üniversitesi için yapılmakta olan kadro ilanlarında kişiye işaret eden koşullar getirilmesi, çalışılacak hastanenin ve sürenin ilanlarda belirtilerek, rektör ve yönetim kuruluna sınırsız yetki verilmesi konusundaki itirazlar vurgulandı.

Üniversite Hastaneleri

Üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu darboğaz ve sebepleri aktarıldı. Özellikle SUT fiyatlarının güncellenmesi, tıp fakültelerinde eğitim giderlerinin genel bütçeden karşılanması yönündeki talepler dile getirildi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, üniversite hastanelerinin mali zorluklarının farkında olduklarını belirterek, bu konuyu çözmek üzere, diğer bakanlıklarla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Şehir Hastaneleri

Şehir hastaneleri konusunda süren projelerin durumu ile ilgili bilgi alındı. Hekimlerin özellikle kaygı duydukları konular aktarıldı. Şehir hastanelerine taşınacak olan mevcut hastanelerde çalışmakta olan tüm hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve taşeron çalışanların ayrımsız olarak, herhangi bir mağduriyet yaşamalarına izin vermeden şehir hastanesinde de uygun biçimde görevlendirilmesi gerektiği, özellikle sözleşmelerde projeleri yürüten şirketlere devredilen görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde çalışan sağlık çalışanlarının mağdur edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Dr. Müezzinoğlu, bu konuda bir mağduriyete izin vermeyeceklerini, taşınacak hastanelerin sağlık hizmetinin gereğine göre tespit edileceğini söyledi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak kullanım protokolü imzalanan eğitim ve araştırma hastanelerinden şehir hastanelerine taşınacak olanlarla da benzer biçimde protokole taşınma sonrasında da devam edileceğini belirtti.

TUS ve Zorunlu Hizmet

Torba Yasa Tasarısı’nda geçen yeni mezun hekimlere asistanlığa başlamadan önce mecburi hizmetini tamamlama koşulu getiren düzenleme ile ilgili TTB’nin görüşleri aktarıldı. 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek olan TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı’na Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri sözlü olarak da davet edildi.

Sevk Zinciri

Sevk zinciri konusunda Sağlık Bakanlığı’nın planlamasının ne olduğu soruldu. Dr. Müezzinoğlu, aile hekimlerinin sayısı 30 bini geçtikten ve aile hekimi başına düşen nüfus 2 bin 500’ün altına indikten sonra sevk zincirinin getirileceğini söyledi.

Halk Sağlığı Merkezleri (HASAM)

Halk Sağlığı Merkezleri (HASAM) konusunda TTB’nin değerlendirme ve çalışmaları aktarıldı. Sağlık Bakanlığı’nın bu merkezlerden beklentileri soruldu. Sağlık hizmetlerinin genel işleyişi içinde bu merkezlerin işlevi konusundaki belirsizlik ve burada görev yapacak sağlık çalışanlarının durumuna dair kaygılar dile getirildi.

Tıp Fakültesi Kontenjanları

Tıp fakültelerinin ve kontenjanların plansız biçimde artırılmış olmasından dolayı, artık Sağlık Bakanlığı’nın raporlarına da yansıyan biçimde, çok yakında hekim fazlası gerçeği ile karşılaşılacağı belirtildi. Kontenjanların yine Sağlık Bakanlığı raporlarında da önerildiği biçimde, 2 yıl içinde yarıya indirilmesi gerektiği konuşuldu.

Asistan Hekim Dağılımı

Asistan hekim dağılımındaki dengesizlik, kimi zaman çok kimi zaman az sayıda asistan hekim verilmesinin fakültelerde ve eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Güneydoğu’da Sağlık Çalışanlarının, Sağlık Hizmetlerinin ve Sağlık Kurumlarının Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan çatışma ortamının yarattığı sorunlar ele alındı. Hekimlerin özellikle bazı basın yayın organları tarafından hedef haline getirilmesi, haklarında aşağılayıcı, gerçek dışı ve yaşamlarını tehdit altına sokabilecek düzeyde yayınlar yapılması konusundaki rahatsızlık dile getirildi. Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda mutlak bir girişimde bulunması istendi. Sağlık Bakanlığı ile ortak olarak hekimleri koruyan bir basın toplantısı düzenlenmesi talebinde bulunuldu.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan güçlükler, sağlık kurumlarının hedef haline getirilmesi ve amacı dışında kullanılmasına ilişkin TTB’nin tespitleri ve beklentiler aktarıldı.

Genel Değerlendirme

Görüşmede, yukarıda aktarılan tüm başlıkların yanı sıra, tıp öğrencilerinden asistan hekimlere, kurum hekimlerinden öğretim üyelerine, özel hekimlerden işyeri hekimlerine kadar, sağlık alanının bütününe dair değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. TTB Heyeti Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’ndan, yasa ve diğer düzenleme hazırlıkları sırasında TTB’nin ve alandaki diğer sağlık örgütlerinin görüşünün alınmasını talep etti.

Bir Cevap Yazın