Danıştay 15. Daire, bıçakla yaralanan bir vatandaşın ameliyatı sırasında sol karın boşluğunda unutulan ameliyat makasından dolayı hastanenin manevi kusurlu olduğuna karar verdi.

Kararla birlikte, ameliyat sırasında karında unutulan makas kişinin yaşamında uzuv veya iş gücü kaybı gibi değişiklik meydana getirmiyorsa maddi tazminat talebinde bulunulamayacağı hüküm altına alınmış oldu.

Maddi tazminat reddedildi

Adana’da H.B., bıçakla yaralanarak Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.B., acil ameliyata alındı. Ameliyat esnasında H.B.’nin sol karın boşluğunda ameliyat makası unutulduğu anlaşıldı. H.B., ameliyatın ardından hastane aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava, Adana 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, manevi tazminat talebini kabul ederken, maddi tazminat talebini ise reddetti. Kararda, davacının Adana Devlet Hastanesi’nde ameliyat olduğu, bu ameliyat dışında başka bir operasyon geçirmediği, dolayısıyla ameliyat makasının da bu ameliyat esnasında unutulduğu belirtildi. Kararda, bu nedenle davalı idarenin söz konusu ameliyatta ağır hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle manevi tazminat isteminin kısmen kabul edildiği kaydedildi. Kararda, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nce düzenlenen heyet raporunda, ameliyat esnasında karında unutulan makas nedeniyle davacıda uzuv kaybı veya iş gücü kaybı oluşmadığının belirtildiği, bu nedenle maddi tazminat talebinin ise reddedildiği ifade edildi.

Danıştay onadı

Kararı taraflar temyiz etti. Danıştay 15. Daire, yerel mahkeme kararını haklı bularak onadı. Kararda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun, “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinde, Danıştay’ın, görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi, usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verildiği anımsatıldı. Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçelerindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi. Kararla birlikte, ameliyat sırasında karında unutulan makastan, kişinin yaşamında değişiklik meydana getirmediği hallerde maddi tazminat talebinde bulunamayacağı hüküm altına alınmış oldu.

Bir Cevap Yazın