Olağanüstü hal (OHAL) ilanı ile birlikte mecburi hizmete atanan veya atanacak doktorların hukuki durumu da önem kazandı. Gerçekten de özellikle pratisyen hekimler için son mecburi hizmet atamalarında açılan kadrolar mahrumiyet bakımından oldukça sorunlu yerlerdeydi. Bu bakımdan bir çok hekim ataması yapılan yere gitmeyip TUS’a çalışmak düşüncesindeydi. Ancak OHAL ilanı bu hekimlerde göreve başlayıp başlamama konusunda bir tereddüte yol açtı. Bize gelen çok sayıda mail ve telefondan da bu görülüyor. Yazımızda bu konudaki bazı soruları cevaplamaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye çalışacağız.

1) 657 sayılı Kanunun 96’ncı maddesine göre, olağanüstü hal ilan edilen yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

2) Buna göre bir doktor mecburi hizmet için atandığı yerde göreve başlar ise başladıktan sonra istifa dilekçesi verse bile yerine atanacak kişi gelip işe başlamadıkça görevini bırakamaz.

 

3) Şayet bu kurala aykırı davranır ise bu kez 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre bir daha hiçbir surette Devlet memurluğuna alınmaz.

4) Bu husus Kanunda son derece açıktır. Göreve başlayanlar bu durumu bilmeli ve sonuçlarını göze alarak istifa etmelidir.

5) Ancak hiç göreve başlamayanların durumu bundan farklıdır. 657 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre, bir göreve ilk defa atananlardan belge ile kanıtlanması mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın (yani sağlık mazereti, afet, büyük toplumsal karışıklıklar ve benzeri durumlar) süresi içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.

6) Yukarıdaki bende göre ataması iptal edilenler 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bu da son derece açık bir kuraldır ve bundan kaçış yoktur.

7) Göreve başlamayanların belge ile kanıtlanması mümkün zorlayıcı nedenler nedeniyle (sağlık mazereti, afetler ve benzeri durumlar) göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde de atamaları iptal edilir.

8) BURADA KAFA KARIŞIKLIĞI OLUŞTURAN MESELE ŞUDUR: Acaba OHAL’de mecburi hizmet görevine başlamayanların durumu ne olacak? Bu kişilerin Devlet memuru olma yasağı sürekli mi yoksa bir yılla sınırlı mı olacaktır?

9) Öncelikle 657 sayılı Kanunda bu sorunun cevabı açıkça verilmemiştir. Ancak göreve başlamayan ile başlayıp da kurala uygun istifa etmeyenlerin hukuki statüsü farklıdır. Bununla birlikte Kanun koyucunun olağan hallerde öngördüğü yaptırım her iki durumda da aynıdır.

10) Yani olağan hallerde göreve başlamayanlar ile başlayıp da kurala uygun istifa etmeyenler 1 yıl süre ile Devlet memuru olamamaktadır.

11) Fakat OHAL’de göreve başlamayanlar için ayrı bir yaptırım getirilmemiştir. Oysa yukarıda da ifade edildiği gibi OHAL’de memuriyetten kurala uygun ayrılmamanın yaptırımı açıkça gösterilmiştir.

12) Hukukta yasaklayıcı, sınırlayıcı, cezalandırıcı, istisnai kurallar dar yorumlanır. Bunun için OHAL’de göreve başlayıp kurala uygun ayrılmayanlara getiren yaptırımı da dar yorumlamak zorunludur. OHAL için getirilen bu istisnai bir anlamda olağanüstü yaptırımı yalnızca yasanın öngördüğü durum için uygulamak gerekir.

13) Sonuç olarak memuriyetten kurala uygun ayrılmayanlar için öngörülen ilanihaye Devlet memuru olma yasağını göreve hiç başlamayanlar için de uygulayamayız. Böyle bir yorum ve değerlendirme açıkça hukuka aykırı olur ve yargıdan döner.

Erkin Göçmen / Tıp Doktoru-Hukukçu

İletişim için: [email protected]

Bir Cevap Yazın