3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta

uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim

Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilen listede

ismi bulananlar için yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde

noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

İsim Listeleri

  1. a) Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecektir.
  2. b) Kura sonuçları ve noter onaylı belgeler internet adresinde ilan edilecektir.
  3. c) Tebligat yerine geçecek ilan internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama

tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacaktır.

ç) Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü

madde hükümleri dikkate alınacaktır.

A-GENEL ESASLAR:

1- DHY atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.

2- Ataması yapılan veya göreve başlayan DHY’ lilerin atanma şartlarına haiz olmadıkları

sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı

Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

3- DHY kapsamındaki personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında

yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar.

4- DHY kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini

icra edemezler.

5- DHY’ yi tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama

kuralarına başvurabilirler.

6- DHY süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri

fiili çalışmadan sayılacaktır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler

yükümlülük süresine ilave edilecektir.

7- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal

yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih

yapabileceklerdir.

8- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun

çıktısını;

  1. a) Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar; çalıştıkları kurum amirine

veya notere, diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır.

  1. b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr ) internet

adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini, onaylatılan tercih formlarıyla birlikte

ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.

9- Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde

adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen,

tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere

genel kura ile yerleştirileceklerdir.

10- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; T.C. Sağlık

Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde

olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Adaylar evraklarını

kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilecektir. Aksi takdirde

evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması

halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

11- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları

birime teslim edilecektir. (**)

B- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) MAZERET DURUMU (EŞ VE

SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI:

1-Mazeret nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş

ve Sağlık) Kurası’ na ilan edilen takvim çerçevesinde başvuracaklardır.

2- Başvuru yapacak adaylar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası Ön

Başvuru Formunu doldurup çıktısını imzalayarak, mazeretlerini belirtir belgeler (*) ile birlikte

ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir. Eksik belge

gönderenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler ile Ön Başvuru

Formu ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adrese ulaşmayanlar “A-GENEL

ESASLAR” a göre kuraya dâhil edileceklerdir.

3-Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim

çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal

yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.

(*) MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASI İÇİN BAŞVURUDA

BULUNACAKLARIN GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER:

a-Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formuna

ek olarak;

1) Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu

kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,

2) Eşi diğer kurumlarda görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam

şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim

durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli,

3) Eşi Başasistan veya asistan olanlar; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim

sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri belgesini

göndereceklerdir.(Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede

belirtilmelidir. Alınmış olan istirahat raporları, ücretli ve ücretsiz izinlerin başlayış ve bitiş

tarihleri açıkça belirtilmelidir.)

4) Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden komisyon tarafından alınacaktır. Ancak PBS

başvurusu esnasında evli oldukları MERNİS kayıtlarından tespit edilemeyenlerin noter onaylı

evlenme cüzdanı örneği göndermeleri gerekmektedir.

b-Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru

Formuna ek olarak;

1- Gönderilen sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma

hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı

veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği gönderilecektir.

2- Gönderilen sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla

yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;

  1. a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde

alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından

onaylı örneği,

  1. b) bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuru sahibi

tarafından imzalı beyan dilekçesi,

  1. c) vasilik kararının aslı veya onaylı örneği gönderilecektir.

(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf

Mal Bildirim Formu

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Belgesi

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair

tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

LÜTFEN DİKKAT!

Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya

üniversite hastanelerinde Sağlık Bakanlığı kadrosu ile tamamlayıp bu kura sonucunda

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler atamaya esas belge vermeyeceklerdir.

Bir Cevap Yazın