Danıştay; Sağlık Bakanlığı’nın eş durumu ile ilgili özel sektörde çalışanların kapsama alnınmaması kararını iptal etmişti. Anayasa, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle teminat altına alınmış olan aile birliğinin korunması ilkesine aykırı olan, Anayasa tarafından güvence altına alınan hakkın özüne dokunacak şekilde ve ölçülülük ilkesine aykırı olarak bu hakkı tamamen kullanılamaz hale getiren ve herhangi bir objektif ve makul ölçü içermeyen dava konusu yönetmeliğin “Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği” başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında ki “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” şeklindeki düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmişti .
(bkz:Danıştay’ın eş durumu iptal kararı)

Ayrıca, 22.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Anayasanın 90. maddesinin beşinci fıkrasına eklenen cümle ile; usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alınacağı kurala bağlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı Kararıyla ilan edilen ve 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile ülkemiz tarafından kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin 16. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur”hükmüne yer verilmiştir. (bkz: Aile birliğinin korunması ile ilgili uluslararası anlaşmalar)

Sağlık Bakanı’nın dünkü açıklamalarıyla bir kez daha gördük , demokrasinin vurgusunun bu denli yoğun yapıldığı bu günlerde ki demokrasinin tanımında vurgu yapılan eşitlik ilkesini bir kez daha hatırlatıyoruz: Demokrasi, bu uygulamayı benimseyen ülkelerdeki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. (bkz: Wikipedia Demokrasi Tanımı)

Sağlık Bakanı 8 ağustos 2016 ‘da Şanlıurfa’da “Biz doktorları stratejik personel kabul ediyoruz, özel sektörde çalışan eşinin yanına bundan sonra yollamayacağız” (bkz:Sağlık Bakanı’nın 08.08.2016 eş durumu açıklaması) diyerek eşi özelde çalışanların aslında tam da eşit olmadığını mı demek istemiştir?

Sayın Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a Genç Hekim Platformu olarak hatırlatmak isteriz ki OHAL koşullarında çıkarılacak bu yasanın hukuki olarak eşitlik ilkesine ters düşeceğinden yargı yolunda geri döneceğini düşünüyoruz. Bunun böyle olması için biz platform olarak elimizden geleni yapacağız.

Bu konuda anlık değil; kalıcı düzgün adımlar atılması için bir çalıştay yapılması ve sivil toplum örgütleri lle hükümetin birlikte bulunduğu bir ortamda; devlet hizmet yükümlülüğünü ideal olan düzeyde tekrardan düzenlenmesi önerimizdir.

Geç Hekim Platformu adına;

Platform başkanı Op. Dr. Kübra IRMAK

Logo2

Bir Cevap Yazın