678 sayılı KHK 22 Kasım 2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmi Gazete ile birlikte yayımlanarak yürürlüğe girdi. 677 sayılı KHK’de memur ve kamu personeli ihraçları ve iadeler yer alırken 678 sayılı KHK ile memurlar ile alakalı bazı düzenlemeler getirildi.

22 Kasım 2016 tarihinde Resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 678 sayılı KHK’nın 25’nci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapıldı. İlgili kanuna eklenen yeni ek madde ile birlikte askerlik görevini yedek subay olarak tamamlayan sağlık bakanlığı personelleri (tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı) Devlet hizmeti yükümlülüğünü (DHY) tamamlamış olarak sayılacaklar.

678 sayılı KHK ile birlikte 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesine “Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.” Hükmü eklenmiştir.

Bu kapsamda; Sağlık bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında belirlenen yerlerde yedek subay olarak görevini tamamlayan personel zorunlu hizmet bölgesi görevini yani Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) tamamlamış sayılacaklar.

 

22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı KHK’nın 25. maddesi şu şekildedir:

MADDE 25 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.”

1- Zorunlu hizmetin yapılmış sayılabilmesi için askerlik hizmetinin Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenen yerlerde yerine getirilmesi gerekiyor.

2- Askerlik hizmetinin yedek subay olarak yerine getirilmesi gerekiyor.

3- Bu iki şartı karşılayanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılacak.

3359 sayılı Kanunun ek 3. maddesine göre, mezun olan her doktor, belirli süre şartıyla, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmak zorundadır.

Ek 3. madde şu şekildedir:

Ek Madde 3 – (Ek madde: 21.06.2005 – 5371 S.K/Madde 1)
İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;
Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,
Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350,
Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,
Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezlerinde 450,
İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 500,
Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 550,
Birinci grup ilçe merkezlerinde 600,
Gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer kuruluşlarda Devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Bu süreler ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde (…)(*) tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanlar Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi değildir. Ancak; Türk Silahlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan ayrılanlara da bu madde hükümleri uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetleri hariç, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu adına öğrenim gören personelin bu Kanun hükümleri gereği yapacağı Devlet hizmeti yükümlülüğü, mecburi hizmet süresinden düşülür.

Bir Cevap Yazın