Sağlık Emekçileri ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şubesi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, Hemşireler Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada  “Neoliberal sağlıkta dönüşüm programı bizlerin mesleki sorunlarını daha da büyütmüş ve hemşirelik ‘yardımcı sağlık elemanı’ algısıyla yürütülmeye başlanmıştır.  Mesleğimizin görev sınırları belirsizleştirilerek mesleki bağımsızlığımız yok edilmektedir” diyerek ebeler de dahil meslek yasası istendi.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle SES Bakırköy Şubesi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.

“Mesleğimizin saygınlığı ve onuru için hemşirelik-ebelik yasası istiyoruz” pankartının açıldığı açıklamada sık sık  “Yeterli hemşire verimli hizmet”, “Eleman değil hemşireyiz”, “Robot değilim, melek değilim” sloganları atıldı.

 

‘HAKKIMIZI ALANA KADAR SES’SİZ KALMAYACAĞIZ’

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Blok Acil önünde yapılan basın açıklamasını SES İş yeri Temsilcisi Hatice Şeker okudu. Şeker, hemşirelerin sağlık hizmetlerinde oldukça önemli bir rolü olduğunu belirterek hemşirelerin sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi ve sağlık sisteminin bu dönüşüme paralel olarak yapılandırılması nedeniyle önemli sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Hemşirelerin sorunlarının artık daha fazla göz ardı edilemeyecek bir noktaya geldiğine dikkat çeken Şeker “Öncelikle, sağlıkta dönüşüm programı ile yaygınlaştırılan güvencesizlik sonucunda aynı okulu bitiren, aynı işi yapan, aynı unvana sahip kişilerin farklı özlük ve mali haklara sahip olması kesinlikle kabul edilir bir durum değildir” dedi.

'Hemşirelik-Ebelik yasası istiyoruz'

Şeker, kamu hastanelerinde her yıl hasta sayısının arttığını ancak yetersiz  hemşire kadrosu nedeniyle ihtiyacı karşılayamadığını vurguladı. Şeker “Türkiye’de çalışan hemşireler olarak bizler AB ülkelerine göre 4 kat daha yoğun iş yükü ile karşı karşıyayız.

‘MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZ YOK EDİLMEKTEDİR’

Sağlıkta en fazla şiddete uğrayan kesimin hemşireler olduğunu söyleyen Şeker “Sağlık hizmeti sunulan tüm alanlarda hemşirelik mesleğinin ‘ağır ve tehlikeli işler’ kapsamına alınarak derhal harekete geçilmesi gerekmektedir. Türkiye’de hemşireler olarak hem kamuda hem de özel sağlık alanında kendi iş tanımlarımız dışında başka işlerde de çalışmaya zorlanıyoruz. Neoliberal sağlıkta dönüşüm programı bizlerin mesleki sorunlarını daha da büyütmüş ve hemşirelik ‘yardımcı sağlık elemanı’ algısıyla yürütülmeye başlanmıştır.  Mesleğimizin görev sınırları belirsizleştirilerek mesleki bağımsızlığımız yok edilmektedir” dedi.

BİTMEYEN SORUNLAR

Şeker, “Hemşireler olarak; hastanelerde ve birinci basamak sağlık hizmetleri alanında iş ve gelir güvencesizliği, uzun süreli çalışma, yoğun nöbetler,  angarya, düşük ücret ve riskli çalışma koşulları, performans, , zor ve gereksiz karmaşık görevler, yetersiz dinlenme araları neoliberal toplam kalite yönetimi anlayışı ve emekliliğe yansımayan ek ödemeler gibi sorunlar ile yüz yüzeyiz” diyerek bu tablonun, sağlığı metalaştırmaya çalışan bir anlayışın ürünü olduğuna vurgu yaptı.

HEMŞİRELERİN TALEPLERİ

SES olarak taleplerini şöyle sıralanan Şeker;

* Fazla çalışma/angaryaya son verilmeli, çalışma hayatı güvenceli bir biçimde yeniden düzenlenmeli, güvencesiz çalışanlar (vekil, sözleşmeli, kadrolu) kadroya alınmalıdır.

*  Çalışırken maruz kaldığımız risklere karşı güvenli çalışma koşulları oluşturulmalı, hemşirelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınarak, fiili hizmet süresi zammından tüm hemşireler adil biçimde yararlanmalıdır.

*  İşyerlerinde şiddet ve tacize yönelik önleyici uygulamalar yaygınlaştırılmalı, kadro ve unvan durumuna bakılmaksızın tüm çalışanlara hukuki yardım verilmelidir.

*  Tüm yöneticiler, liyakata göre ve çalışanlar tarafından seçilmeli, yöneticilik görev süreleri de sınırlandırılmalıdır.

*  Doğum izinleri ücretli hale getirilmeli, 7/24 ücretsiz, anadilinde  kreş sağlanmalıdır.

* Haftalık çalışma saati 35 saatle sınırlandırılmalı, gece çalışma meslekte artan yıl oranına göre azaltılmalı ve gece mesai saati 2 ile çarpılmalıdır.

* Performansa göre ücretlendirme değil, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek düzeyde ücret ödenmelidir.

* Hemşirelik meslek tanımları günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli ve ILO hemşirelik anlaşması imzalanarak gerekleri yerine getirilmelidir

Taleplerimiz sağlık hakkı mücadelesinin olmazsa olmazlarıdır” dedi. Şeker son olarak “Tüm emekçiler gibi hemşireleri de gelecek güzel günlere olan inancımızla hep birlikte omuz omuza mücadeleye davet ediyor ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Bir Cevap Yazın