Tüm aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yasal haklarının korunması adına çalışmalar yapmak üzere kurulan AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI tüm ülkede faaliyetlerini sürdürmek üzere çalışmalara başladı. AHESEN yönetim kurulunun DoktorlarSitesi.Net‘le paylaştığı duyuru metni şöyle;

Aile Hekimliği, dünyada en saygı duyulan hekimlik uygulamalarından biridir. Ülkemizde de 12 yılda bu alanda çok önemli başarılara imza atılmıştır. Ama işleyişin keyfi düzenlemelere bırakılması belki de çok daha önemli başarılara ulaşılmasını engellemiştir. İşleyişteki bu keyfiyet, aile hekimliği çalışanlarının örgütlenme bilinciyle hareket etmesine ve bu hareket de özellikle dernekler aracılığıyla somut mücadeleye dönüşmüştür. Derneklerimizin sağladığı başarı, azımsanmayacak orandadır. Ancak yasa gereği, derneklerin mücadele alanları sınırlıdır. Siyasilerin ve bürokratların kimi zaman derneklerdeki örgütlülüğe tahammülsüzlüğü, mücadele yollarının tıkanmasına neden olabilmektedir. Oysa, sendika çatısı altında mücadele, kanunlarla koruma altındadır ve sendikaların reaksiyon alanları çok daha geniştir. Hak mücadelesi, birilerinin insafına terk edilemeyecek kadar kutsaldır ve hak mücadelesinin yeri sendikalardır. Aile hekimliği çalışanları, sistemde karşılaşılan sorunları çözmek için mücadele vereceğini beyan eden ve bu uğurda çalışmalarını sürdüren AHESEN içinde yer alarak, bu onurlu mücadeleyi en doğru platformda sürdürecek ve birlik olacaktır.

Aile hekimliği çalışanları bugüne dek, günlük politik kaygılardan uzak, siyasi görüşlerden bağımsız biçimde yürüttükleri, mesleki sorunların çözümüne yönelik mücadelelerinden hep zaferle çıkmışlardır. İki seneden uzun süren nöbet direnci, bu zaferlere en somut örneklerden biridir. Aile hekimliğinin bugününü ve yarınını şekillendirecek çalışma içerisinde olan derneklerdeki mozaik yapı, mücadelenin başarısının en temel unsurlarındandır. % 90’lara varan iş bırakma eylemlerindeki başarı, gündelik politikalar bir yana bırakıldığında, aile hekimliği çalışanlarının ortak amacının ve sistem hakkındaki düşüncelerinin bir olduğunu göstermektedir. Alt yapısı hazır olan mücadele ruhunun, sendikal güç ile birleştirilmesi elzemdir. Bu ruha ve bu mücadele yapısına sahip tek sendika AHESEN’dir. AHESEN, ülkemizin geçtiği hassas süreçte, sendika olmanın tüm gereklerini yerine getirmiş, aile hekimliği mücadelesinde yepyeni bir sayfa açmıştır.

AHESEN gerektiğinde tereddüt etmeksizin sendikal haklar çerçevesinde her türlü eylemsellikte olabileceği gibi tüm kurumlarla ve Bakanlık yetkilileri ile her daim diyalog ısrarla diyalog ilkesinden ödün vermeyecek ve bu alanda da öncü sendika olacaktır.

Aile hekimliği uygulamasının en büyük sorunlarından biri kuşkusuz ki, aile hekimliği çalışanlarının, kendilerine dayatılan tek taraflı sözleşmeyi imzalamak zorunda bırakılmalarıdır. Ayrıca, sistemin özerk yapısı nedeniyle kamu hizmet sunumlarından farklı bir işleyişle karşılaşılmaktadır. Mevcut sendikalar, sağlık sisteminin tümüne yönelik çalışmalar yürüttüğü için, aile hekimliğinin özerk yapısına yönelik çalışmalarda yetersiz kalınmaktadır. AHESEN’in temel amacı, özerk yapıda işleyişin daha sağlıklı olması; tek taraflı sözleşme dayatmasına karşı en gerçekçi çözüm olarak, aile hekimliği sisteminin iş kolu kabul ettirilmesi; sendikamızın bu iş kolunu temsilen sözleşmelerde taraf olmasının sağlanmasıdır.

5 maddelik kanunla hazırlanan; her karşılaşılan terslikte genelgelerle açıkları yamalanarak sürdürülmeye çalışılan aile hekimliği sistemi, iller hatta ilçeler arasında farklı uygulamalara neden olmuş; deyim yerindeyse kişisel uygulamalarla sistem deforme edilmiştir. Hatta zaman içinde, idarecinin insafında yöresel aile hekimliği anlayışları oluşmaya başlamıştır. Bu deformasyon, aile hekimleri çalışanları üzerinde mobbing haline gelmiş ve hak kayıplarına dönüşmüştür. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki, aile hekimliği çalışanları, savunma vermekten, soruşturmalara maruz kalmaktan, mahkemelere gidip gelmekten; asıl görevlerine zaman bulmakta güçlük çekmiştir. Sivil toplum örgütleri, ihtiyaç halinde üyelerine hukuki destek de olabilmelidir. AHESEN bu konuda da öncü olmayı hedeflemektedir. Açtığı ve kazandığı binlerce dava ile aile hekimliği konusunda otör konumunda olan Gülümser Uğurlu, sendika avukatımız olarak hukuk komisyonumuzla birlikte hukuk mücadelesinde üyelerimize en hızlı ve sonuç odaklı desteği sağlayacaktır.

Aile hekimliği çalışanları, yürüttükleri onurlu mücadelelerinde şimdiye kadar hep defansta kalmış, güncel olaylara karşı tepkiler geliştirerek direnmiş ve taleplerde bulunmuştur. Daha zor ve daha uzun süreli bir mücadele şekli olsa da asıl yapılması gereken, aile hekimliği çalışanlarının kendi sağlık politikalarını belirlemesi olmalıdır. AHESEN, üyeleriyle birlikte mücadelesini bu yöne çevirecek, oluşan tüm olumsuz durumlara karşı da en hızlı ve en güçlü şekilde tepki verecektir.

Sorunları ve ihtiyaçları en çok içinde yaşayanlar, yani saha bilir. En doğru çözüm önerisi de yine sahadan gelecektir. Sahayı bir araya getirecek olan da AHESEN’dir. Sendikaların en temel görevi, farklı sosyal kesimlerden ve siyasi görüşlerden gelen meslek erbaplarını, aynı sorunlar karşısında benzer tepkileri gösterecek biçimde örgütlemek ve ortak taleplerde buluşturmaktır. Tekrar vurgulamak isteriz ki, çok farklı sosyal tabaka ve siyasi görüşlerden gelmiş olmamıza rağmen, şimdiye dek verilen mücadelede gördük ki, mesleğimizin geleceğini ilgilendiren konularda ortak hareket etmekte hiç zorlanmadık. Ücret kaybı, angaryalar, sağlıkta şiddet, cumartesi nöbetleri gibi hepimizi direkt ilgilendiren konularda çok net tavırlar alabildik. Bu bakımdan en önemli sorunumuz, ülke çapında sahaya yeterince ulaşılamamış olmasıdır. Konumuz ortak, sorunlarımız ortak, mücadelemiz ortaktır. Bundan böyle adresimiz de ortak olacaktır.

Derneklerin örgütlenmeleri çok değerli olmakla birlikte, il düzeyinde sınırlı kalmakta, tüm aile hekimliği çalışanlarını kapsayamamaktadır. Ayrıca, hem maddi açıdan gerekli desteği sağlamakta zorlandıkları hem de hukuki ve sosyal açıdan yetki sıkıntıları ortadadır. Tamamen bir tabip örgütü olan TTB ise diğer branşların daha çok sahiplenildiği bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Federasyonlarımız, tüm ülkede etkin olmak için var güçleriyle çalışmakta; ancak hekimler ile hemşire, ebe, sağlık memuru ve acil tıp teknisyenlerini aynı çatı altında toplayamadıkları için her zaman bir yanlarıyla eksik kalmaktadırlar. Mevcut sendikalar ise üyeleri arasında hastane çalışanlarının çoğunlukta olması ve siyasi anlamda birbirinden farklı yollara ayrılmış üye profiline sahip olmaları dolayısıyla aile hekimliği çalışanlarını kucaklayamamaktadır.

Tüm bu gerekçeler alt alta konulduğunda, bize ait, bizi temsil eden, tüm ülkede örgütlenebilecek, tüm aile hekimliği çalışanlarını çatısı altında toplayabilecek ve sendikal avantajları elinde tutacak, sözleşmelerimizde söz sahibi olacak bir sendikayı, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası “AHESEN”i hak ettiğimiz ortadadır.
AHESEN tüm Türkiye’deki Aile Hekimliği Çalışanlarının sendikası olacaktır.

AHESEN Yönetim Kurulu Adına Yönetim Kurulu Başkanı
Dr Esin Ayfer Çulha Dildök

Bir Cevap Yazın