Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, alınan tedbirler sonrasında sağlık kurumlarına yapılan başvurular nedeniyle, idari izinleri yeniden düzenlediğini açıkladı.

Yazıya göre:

Kadın memurlara, analık izni sonrasında talepleri halinde ücretsiz izin verilecek.

Hamile olan kadın memurlar, bugünden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaklar. Yıllık izin isterlerse de bu da karşılanacak.

Engelli statüsünde istihdam edilenler bugünden itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Çalışan eşlerden her ikisi de bakanlık personeli ise ve ilköğretim ve okul öncesinde çocukları varsa yıllık izin talepleri halinde kadın çalışana öncelik verilmek şartıyla hizmeti aksatmayacak şekilde bir planlama yapılarak kurum amirleri değerlendirecek

Şua izinleri amirlerin uygun gördüğü zaman diliminde kullanılacak

Sağlık hizmet sunumunda artan bir ihtiyaç olursa söz konusu izinler sonlandırılacak, izin kullananlar il dışına çıkamayacak.

Yazıda şunlar ifade edildi:

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:   60438742-929

Konu: Personel İzinleri

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin ve yeterli sayıda personelle yürütülebilmesini teminen Bakanlık Makamından alınan 13/03/2020 tarihli ve 1917 sayılı Olur ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve E.12385 sayılı yazıları çerçevesinde Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan personelimizin izinlerine yönelik düzenleme yapılarak 13/03/2020 tarihli ve 912 sayılı yazılarımızla teşkilatımıza duyurulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında, “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.” hükmü ile aynı maddenin (D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.” hükmünün yanında mezkur Kanunun, Aylıksız İzin başlığı altında düzenlenen 108 inci maddesinin (B) fıkrasında ise, “Doğum yapan memura 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü düzenleme altına alınmıştır.

Bu aşamada; COVID-19 salgını ile mücadelede gelinen süreçte pandemi (salgın hastalıklar) nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptıkları düzenlemeler neticesinde sağlık kuruluşlarına başvurularda bir miktar azalma olduğu görülmüştür. Bu minval üzere; pandemi (salgın hastalıklar) sürecinde bütün personelin aynı anda yorulmamasını teminen sağlık hizmetinin planlanması ve sürecin uzun vadede kamu sağlık hizmetini sekteye uğratmaması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun mezkûr hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 13/03/2020 tarihli ve E.12362 sayılı Genelgeleri de göz önüne alınarak önceki izinlere ilişkin genel yazımıza ilave olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

1) Kadın memurların, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini müteakip talepleri halinde ücretsiz izin verilecektir.

2) Hamile olup da hali hazırda çalışan kadın memurlar, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği şekilde iş bu yazımızın dağıtımını müteakip on iki gün idari izinli sayılacaklar, bilahare yıllık izin taleplerinin bulunması halinde karşılanması yoluna gidilecektir.

3) Bakanlığımız kadrolarında engelli statüsünde istihdam edilen bütün çalışanlar statülerine bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak iş bu yazımızın dağıtımını müteakip on iki gün idari izinli sayılacaklardır.

4) Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla Kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

5) 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan 1 aylık sağlık izni (şua) Kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.

6) Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, yukarıda sayılan izinlerin sonlandırılıp ilgili personelin görevlerine dönmesinin sağlanmasına ilişkin olarak Kurum amirlerine yetki verilmiştir. Bu kapsamda izin kullanan personele, izne ayrılırken mücbir sebepler dışında ülkemizin geçtiği hassas dönem göz önüne alınarak ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecektir.

Belirtilen izinlerin dışında, Bakanlığımızca verilmeye çalışılan kamu sağlık hizmetini sekteye uğratacak şekilde herhangi bir izin uygulaması cihetine gidilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet İSLAMOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

Bir Cevap Yazın