20 Eylül 2017’de açıklanması beklenen 2017 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları sorulara açılan davalar nedeniyle ertelendi, resmi duyuruyu ÖSYM web sitesinden yaptı. Davalar sonuçlanana kadar ise sınava giren tüm hekimler beklemek durumunda kalacak.

Biraz geçmişe baktığımızda ÖSYM’ye karşı Açılan/AÇTIRILAN TUS davalarının Danıştay tarafından bozulduğunu ve iptal edildiğini görmekteyiz.

2017 Sonbahar TUS süreci için de benzer bir sonuç ortaya çıkması durumunda sınava giren yaklaşık 10-12 bin hekim aylarca boşu boşuna beklemiş ve maddi manevi zarara uğramış mağdur olmuş olacak.


 

ÖSYM DUYURU (15 Haziran 2017)

2014-TUS ve 2014-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi: Yeni Değerlendirme Sonuçları

Ankara 9. İdare Mahkemesince alınan kararların uygulanmasını teminen; 14 Eylül 2014 tarihinde uygulanan 2014-TUS Sonbahar Dönemi sınavının Temel Soru Kitapçığı Temel Bilimler Testinde yer alan 31 ve 77. soruların bu sınav ile eş zamanlı uygulanan 2014-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi sınavında da yer aldığı göz önünde bulundurularak ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adayların cevap kâğıtları yeniden değerlendirilerek değerlendirme sonrası oluşan sınav sonuçları, 30 Aralık 2015 tarihli duyuru ile adaylarına bilgisine sunulmuştur.

Soru iptaline ilişkin söz konusu kararların Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz edilmesi neticesinde; Danıştay 8. Daire Başkanlığının  2016/1519E., 2017/1178K.; 2015/15086E., 2017/1175K. sayılı kararları ile ilk derece Mahkemesi kararının sınavda yer alan 31. Sorunun iptaline ilişkin kısmının kaldırılmasına ve bu soru yönünden davanın reddine 2577 sayılı Kanunun 20/B maddesi uyarınca kesin olmak üzere hükmedilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında Ankara 9. İdare Mahkemesinin Temel Tıp Bilimleri Testi 31. sorunun iptaline ilişkin kararı hükümsüz kaldığından söz konusu soru iptal edilmemiş kabul edilmektedir. Bu itibarla;  Danıştay 8. Daire Başkanlığının 2016/1519E.,2017/1178K.; 2015/15086E.,2017/1175K. sayılı kararları, 2577 Sayılı Kanun’un 20/B maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde, sınava katılan tüm adaylar yönünden uygulanarak 2014-TUS ve sınav sorularının aynı olması dolayısıyla 2014-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi yeni değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.ÖSYM DUYURU (26 Nisan 2017)

2016-TUS Sonbahar Dönemi ve 2016-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi Yeni Değerlendirme Sonuçları

25 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2016 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında (2016-TUS Sonbahar) Klinik Tıp Bilimleri Testi 9. ,21., 72.; Temel Tıp Bilimleri Testi 55.soruların iptaline ilişkin Ankara 7. İdare Mahkemesi Başkanlığı kararlarının Başkanlığımızca temyizi üzerine, temyiz incelemesi yapan Danıştay 8. Daire Başkanlığının 2017/761E., 2017/3167K.; 2017/759E.,2017/3169K.; 2017/936E., 2017/3168K. sayılı kararlarında Ankara 7. İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından iptaline hükmedilen sorularda herhangi bir hata bulunmadığı belirtilerek  ilk derece mahkemesinin temyize konu kararların kaldırılmasına ve  iptaline hükmedilen sorular yönünden davaların reddine kesin olarak hükmedilmiştir.

2016 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında idari kararla veya yargı kararıyla iptal edilen soruların (Temel Tıp Bilimleri testi 47. sorusu) değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle diğer sorular üzerinden adayların sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğine hükmeden Ankara 7. İdare Mahkemesi Başkanlığının 10/02/2017 tarih ve 2016/5404E., 2017/528K. sayılı kararı ile ilk derece mahkemesince iptal edilen sorularda herhangi bir hata bulunmadığına dair Danıştay 8.Daire Başkanlığının mezkur kararları,  sınava katılan tüm adaylar yönünden ve sınav sorularının aynı olması dolayısıyla 2016-STS  Tıp Doktorluğu (Sonbahar Dönemi) adayları için de uygulanarak yeni değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

1 YORUM

Bir Cevap Yazın